Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

VYCHOVÁVAME NIELEN KŇAZOV

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Takmer tretinu absolventov v uplynulom akademickom roku tvorili ženy.

ŠTUDUJTE KRÁĽOVSKÚ DISCIPLÍNU

Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a hlbšie skúmanie Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy, ako i biblickej hebrejčiny a gréčtiny.

PESTRÁ PONUKA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

Mládežnícke letné tábory MINFA, celoslovenský bohoslovecký turnaj vo futsale o pohár Konferencie biskupov Slovenska, vydávanie vlastných časopisov bohoslovcami kňazských seminárov, športové kluby Pelikán, Blackmen a Slovenský Orol – aj tým žijú naši študenti. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú scholu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

PREVERENÍ DEJINAMI

Na fakulte odznela vo februári a marci 1939, kritickom období dejín v slovenskom i celosvetovom meradle, séria profesorských prednášok proti rasizmu a antisemitizmu. Počas komunizmu sa tu napriek intenzívnemu štátnemu dohľadu pripravovalo na kňazské povolanie takmer 1100 bohoslovcov.

 

ABSOLVENT:

Cyril Vasil‘, arcibiskup, eparcha Košickej gréckokatolíckej eparchie

„Hoci bola fakulta v rokoch môjho štúdia (1982 – 1987) vtedajšími mocipánmi vylúčená zo zväzku s Univerzitou Komenského, aj napriek tomuto nútenému dočasnému ,univerzitnému exilu‘ mi poskytla kvalitnú teologickú i duchovnú formáciu, ktorá bola predpokladom pre moje ďalšie štúdiá v zahraničí – najprv tiež v dočasnom ,nanútenom exile‘ – a v časoch novej slobody aj inšpiráciou pre moje účinkovanie v akademickom prostredí rímskych i slovenských univerzít.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky.
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 45 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 30. 4. 2022
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:  Prebieha písomnou a ústnou formou, uchádzač bude na skúšku pozvaný. 

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021
8. 5. 2022

www.frcth.uniba.sk
FB @rkcmbf
sd@frcth.uniba.sk