Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

VYCHOVÁVAME NIELEN KŇAZOV

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Takmer tretinu absolventov v uplynulom akademickom roku tvorili ženy.

ŠTUDUJTE KRÁĽOVSKÚ DISCIPLÍNU

Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a hlbšie skúmanie Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy, ako i biblickej hebrejčiny a gréčtiny.

PESTRÁ PONUKA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

Mládežnícke letné tábory MINFA, celoslovenský bohoslovecký turnaj vo futsale o pohár Konferencie biskupov Slovenska, vydávanie vlastných časopisov bohoslovcami kňazských seminárov, športové kluby Pelikán, Blackmen a Slovenský Orol – aj tým žijú naši študenti. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú scholu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

PREVERENÍ DEJINAMI

Na fakulte odznela vo februári a marci 1939, kritickom období dejín v slovenskom i celosvetovom meradle, séria profesorských prednášok proti rasizmu a antisemitizmu. Počas komunizmu sa tu napriek intenzívnemu štátnemu dohľadu pripravovalo na kňazské povolanie takmer 1100 bohoslovcov.

 

ABSOLVENT:

Mons. Prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD., arcibiskup, eparcha Košickej eparchie

„Veľkú časť môjho života som svoje kňazské povolanie realizoval aj v akademickej oblasti. Je to beh na dlhé trate, ale ako každý beh, aj tento akademický sa začína štartom. Od štartu veľa záleží, ak ho človek „nechytí” beží sa mu ťažšie za rozbehnutým peletónom. Ja som mal šťastie, že do života, kňazského i akademického, ma odštartovali niektorí vzácni profesori na bratislavskej RKCMBF. A som im za to doteraz vďačný.”

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky na portáli e-prihláška
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 45 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 30. 4. 2024
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: 18. 6. 2024 – prebieha písomnou a ústnou formou

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
21. 4. 2024 (v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre)

www.frcth.uniba.sk
FB @rkcmbf
sd@frcth.uniba.sk