Prírodovedecká fakulta

UČÍ SA OD NÁS CELÝ SVET

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.

PRÍRODOU ŽIJEME

Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. U nás sa môžete zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

S NAMI NESEDÍTE LEN NAD KNIHAMI

Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

SME KOMUNITA

Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do študentského botanického klubu Sladké drievko, komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných klubov alebo telovýchovných sústredení.

ABSOLVENTKA

Slavomíra Mašurová,
diplomatka, aktuálne veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku a v Estónsku

„Počas štúdia geológie a paleontológie na PriF UK najväčšou výzvou pre mňa bolo zvládnuť v úvode obrovské množstvo encyklopedických vedomostí v kombinácii s ich praktickým využitím. Ale myslím si, že pred touto výzvou stojí takmer každý začínajúci študent vysokej školy, keď nabieha na úplne iný
systém osvojovania si vedomostí.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky, na portáli e-prihláška. Následne je potrebné prihlášku vytlačiť a dať pečiatkou potvrdiť známky na strednej škole. Podpísanú a vytlačenú prihlášku spolu s prílohami zašlite na adresu fakulty.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 € (elektronická prihláška)
50 € (papierová prihláška)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 15. 3. 2024
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

13. 6.  2024 (Bc.), 25. 6. 2024 (Mgr.) – v prípade prekročenia kapacity pre vybrané študijné programy (podľa počtu prihlášok)

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
9. 2. 2024

 www.fns.uniba.sk
FB @fns.uniba.sk
IG @prifuk
prif.so@uniba.sk

budprirodovedcom.sk