Právnická fakulta

ZA HRANICAMI SLOVENSKÉHO PRÁVA

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Na tieto študijné programy pritom môžete získať štipendium až do výšky školného.

RIEŠTE PRAKTICKÉ PRÍPADY

Storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

KARIÉRA V DIPLOMACII? ŽIADNY PROBLÉM!

Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii, programy BLC (British Law Centre Diploma), Základy rakúskeho súkromného práva či E.MA (European Master’s in Human Rights and Democratisation) – to všetko vám na ceste na medzinárodný pracovný trh ponúka naša fakulta.

STÁŽUJTE POČAS ŠTÚDIA

Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií (napr. Generálna prokuratúra SR, Národná rada SR, Kancelária prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR), kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

ABSOLVENT:

Oszkár Világi, generálny riaditeľ Slovnaftu, a. s.

„Štúdium na PraF UK som mal veľmi rád. Bolo to pre mňa obdobie, keď sa mi otvoril svet, lebo som sa z malého mesta dostal do Bratislavy. Práve toto obdobie opisuje moje prvotné oboznamovanie sa s právom, potreboval som však ešte dlhé roky na to, kým som sa dostal k pochopeniu celkovej podstaty povolania právnika. Som rád, že som tu mohol študovať, a som nesmierne poctený, že aj dnes môžem spolupracovať vo viacerých oblastiach so svojou alma mater.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač podáva elektronickú prihlášku a všetky prílohy v elektronickej podobe, okrem overených fotokópií maturitných vysvedčení a iných dokladov o vzdelaní, ktoré nevydala UK alebo Ekonomická univerzita v Bratislave.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 30. 4. 2022
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:  Bez prijímacej skúšky 

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021

 www.flaw.uniba.sk
FB @flaw.uniba
IG praf_uk
studium@flaw.uniba.sk