Pedagogická fakulta

UČENIE PRE LEPŠIE UČENIE

Takmer 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či liečebnú pedagogiku a sociálnu prácu. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ODBORNEJ PRÍPRAVE

Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave budúceho učiteľa nehľadáme skratky ani úľavy. Našim študentom zabezpečujeme široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných stáží aj mobilít.

SME JEDNOTKOU V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE

Môžete si vybrať z najširšej ponuky špecializácií s orientáciou na sluchové, zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenia či sa zamerať na problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie, detí s autizmom, ale i nadaných a talentovaných detí.

ZBIERAME HLASY

Sme hrdí na náš fakultný spevácky zbor Comenius, ktorý reprezentuje univerzitu na významných podujatiach a umeleckých súťažiach doma i v zahraničí. Ak máte spevácky talent, určite medzi nás zapadnete.

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami na adresu fakulty.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 60 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 – talentové skúšky
7. 6. 2021 – 11. 6. 2021 – písomné skúšky
– niektoré študijne programy prijímajú aj bez prijímacích skúšok

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

23. 1. 2021
16. 2. 2021

www.fedu.uniba.sk
FB @fedu.uniba
so@fedu.uniba.sk