Lekárska fakulta

DO PRAXE PRIPRAVUJEME LEKÁROV A ZUBÁROV

V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít.

TECHNOLÓGIE SÚČASNOSTI

Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou.

MEDZINÁRODNÉ PROSTREDIE

Našu fakultu vyhľadávajú záujemcovia spoza hraníc, ktorí v súčasnosti tvoria takmer tretinu našich študentov. V ročníku budete mať až 150 spolužiakov zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Grécka a iných krajín.

ŠTUDENTI AKO VIZITKA KVALITY

Na fakulte pôsobí Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne našich študentov. Medikov učí praktickým zručnostiam v komunikácii, empatii, manažmente času, práci v tíme, kritickom myslení či vodcovstve. Študenti sú aktívni aj v rámci Bratislavského spolku medikov, získavajú rôzne granty a zbierajú úspechy v celoštátnych i medzinárodných súťažiach.

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami na adresu fakulty.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 80€
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
štúdium v slovenskom jazyku do 28. 2. 2021
štúdium v anglickom jazyku do 29. 5. 2021 (1. termín) a do 3. 7. 2021 (2. termín)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
7. 6. 2021 – 15. 6. 2021 – všeobecné lekárstvo
16. 6. 2021 – 17. 6. 2021 – zubné lekárstvo
18. 6. 2021 – náhradný termín

VIAC INFORMÁCIÍ
MORE INFORMATION

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

16. 2. 2021

www.fmed.uniba.sk
FB @fmed.uniba
studijne.veduci@fmed.uniba.sk