Evanjelická bohoslovecká fakulta

EVANJELICKÁ TEOLÓGIA, UČITEĽSTVO A DIAKONIA

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás!

TEOLÓGIA PRE VŠETKÝCH

Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

ZAHRANIČIE U NÁS DOMA

Činnosť EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to aktívne dlhoročné kontakty s európskymi teologickými inštitúciami a Slovak Zion Synod (ELCA) v USA, kam pravidelne vysielame našich študentov na zahraničné stáže. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky.

Teológiou za „božskú“ budúcnosť

Okrem duchovného poradenstva sprostredkujeme plody vedeckej činnosti v rámci projektu Knižného pódia. Pôsobí u nás študentský Spolok J. M. Hurbana. Okrem hosťovských prednášok u nás zažiješ aj rôzne celofakultné podujatia, ako napr. Lutherfest, Fakultný majáles, Šachový turnaj a pod. Pridaj sa do speváckeho zboru ICHTHYS alebo sa zapoj do bohoslužobného života cirkevných zborov v Bratislave.

 

ABSOLVENT:

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV

„Štúdium teológie bolo pre mňa vzácnym časom rozširovania kognitívnych obzorov, ale aj duchovného prehlbovania povolania k službe. Vzácne duchovné impulzy prichádzali najmä z radov teologických pedagógov, ktorí svojím prístupom a postojmi premosťovali svet teológie s realitou života. V spomienkach sa vždy rád vraciam k vzácnemu, vnútorne krásnemu, intelektuálne aj morálne bohatému bratovi docentovi novozmluvnej teológie Jankovi Grešovi, ktorý svojím humorom vedel odľahčiť všedné dni. Pozerám sa na štúdium na EBF UK s vďačnosťou, keďže v službe Bohu a ľuďom nachádzam zmysel svojho života.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky.
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 35 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
do 31. 3. 2022
V prípade učiteľstva náboženskej a TV:
do 28. 2. 2022
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: 13. júna 2022 (náhradný termín 22. august 2022)

VIAC INFORMÁCIÍ

MESIAC OTVORENÝCH DVERÍ

február 2022

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021

www.fevth.uniba.sk
FB @EBF.UK
mokosova@fevth.uniba.sk