Evanjelická bohoslovecká fakulta

EVANJELICKÁ TEOLÓGIA, UČITEĽSTVO A DIAKONIA

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás!

TEOLÓGIA PRE VŠETKÝCH

Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

ZAHRANIČIE U NÁS DOMA

Činnosť EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to aktívne dlhoročné kontakty s európskymi teologickými inštitúciami a Slovak Zion Synod (ELCA) v USA, kam pravidelne vysielame našich študentov na zahraničné stáže. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky.

Teológiou za „božskú“ budúcnosť

Okrem duchovného poradenstva sprostredkujeme plody vedeckej činnosti v rámci projektu Knižného pódia. Pôsobí u nás študentský Spolok J. M. Hurbana. Okrem hosťovských prednášok u nás zažiješ aj rôzne celofakultné podujatia, ako napr. Lutherfest, Fakultný majáles, Šachový turnaj a pod. Pridaj sa do speváckeho zboru ICHTHYS alebo sa zapoj do bohoslužobného života cirkevných zborov v Bratislave.

 

ABSOLVENT:

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

V starej dobrej Európe platilo, že univerzita bola skutočnou univerzitou až vtedy, keď mala fakultu teológie. Práve teológia bola vedou vied. Študovať ju bolo vrcholnou výzvou pre ľudský intelekt. Sám som túto výzvu prijal v roku 1982. Úprimne priznám, mrzí ma každá minúta, ktorú som počas štúdia premárnil. Prijmi aj ty túto výzvu. Máš na to perfektné možnosti na Univerzite Komenského a jej Evanjelickej bohosloveckej fakulte. A nepremárni ani sekundu!“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA:Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky na portáli e-prihláška.
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
do 31. 3. 2024
V prípade učiteľstva náboženskej a TV:
do 28. 2. 2024
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: nevykonáva sa

VIAC INFORMÁCIÍ

MESIAC OTVORENÝCH DVERÍ

február 2024

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
(celouniverzitné DOD)

www.fevth.uniba.sk
FB @EBF.UK
IG @ebf.uk
mokosova@fevth.uniba.sk